Thiết kế UI UX cho nền tảng quảng cáo thông qua các KOL