Hook – nền tảng kết nối việc làm của Freelancer

Bài trình bày đồ án cuối khóa về chủ đề xây dựng UI/UX cho sản phẩm mang tên HOOK, một nền tảng dùng để kết nối giữa freelancer và khách, gần giống như fiverr và upwork.

Phần đầu video được dựng bằng After Effect .

Phần sau là phần trình bày về sản phẩm bao gồm bố cục như sau :

01. Vấn đề của thị trường và khách hàng.

02. Giải pháp đưa ra

03. Logic của Logo

04. Logic của sản phẩm

05. Các chức năng thiết kế cho sản phẩm để giải quyết vấn đề.

06. App & website.