PROJECT: VUT

USER CENTERED DESIGN CANVAS – TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Mô tả vấn đề
  • Mô tả khách hàng
  • Mô tả sản phẩm

 

Các bài khác

\

LACOR – Phân tích thiết kế ứng dụng về mua sắm nội thất

Ki năng thiết kế Ui/Ux Được gọi là tốt, nó sẽ thể hiện ở hai thứ. Thứ nhất đó là kỹ năng sử dụng phần mềm và hiểu về các chuẩn thiết kế, phần mềm là adobe xd, figma, Chuẩn thiết kế là chuẩn của Apple, chuẩn của Google material. Thứ hai, đó là góc […]