Thiết kế UI/UX ứng dụng tìm nhà cho thuê

Các hạng mục của sản phẩm.

  1. Video giới thiệu sản phẩm ( Sử dụng Ae và Pr )
  2. Thiết kế ứng dụng ( Adobe XD )
  3. Thiết kế web và code ( Adobe XD + visual studio code )

Phần giới thiệu sơ bộ về tính năng và nội dung ứng dụng trình bày trong video stop motion bên dưới đây.