Thiết kế lại ứng dụng thư viện điện tử đại học quốc gia

Thư viện đại học quốc gia được thiết kế lại theo logic và chức năng được phân tích rất logic từ nhóm phát triển.